Mobile Menu

Quyết định 808/QĐ-BYT 2022 Tài liệu về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

BỘ Y TẾ

_______

Số: 808/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế..

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn bảo đảm hiệu năng, an toàn thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng BYT;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);

– Các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế;

– Các cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, ngành;

– Các cơ sở KCB trực thuộc các Trường đại học;

– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;

– Các cơ sở KCB tư nhân (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);

Cổng Thông tin điện tử Bộ;

– Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

 

 

“Văn bản đang tiếp tục cập nhật.”

Bài viết mới

Văn bản pháp luật mới

Văn bản pháp luật được xem nhiều